Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://esshp-internet.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://esshp-internet.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 07.03.2019/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hallitus

§ 21

31.01.2019

Hallitus

§ 58

07.03.2019

 

Palkkaharmonisointisuunnitelma

 

88/01.02.00/2019

 

Hallitus 31.01.2019 § 21

 

Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Merja Vihanto, 044 351 2382.

 

Kuntayhtymään siirtyi liikkeenluovutuksella työntekijöitä vuoden 2017 alussa Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä, Kangasniemen, Juvan, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnista sekä Mikkelin kaupungilta. Lisäksi henkilökuntaa on luovuttanut 1.1.2018 A-klinikka säätiö sekä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä. Siirtynyttä henkilöstöä on yhteensä noin 3 430 työntekijää. Jokaisella henkilökuntaa luovuttaneella organisaatiolla on ollut oma palkkausjärjestelmänsä ja sen mukainen linjaus eri palkkatekijöistä ja palkan määräytymisestä.

 

Perustamissopimuksen liitteenä olevassa henkilöstön siirtosopimuksessa todetaan, että kunnista siirtyvän ja luovutuksen saajan nykyisen henkilöstön palkat, palkkarakenne ja palvelussuhteen ehdot harmonisoidaan 31.12.2019 mennessä noudattaen uuden kuntayhtymän palkkausjärjestelmää. Siirtymäkaudesta ja palvelussuhteiden yhdenmukaistamisesta neuvotellaan ao. henkilöstöjärjestöjen kanssa. Siirtymäkaudesta on neuvoteltu järjestöjen kanssa, mutta siihen ei ole vielä löytynyt yhteistä linjaa. Neuvotteluja jatketaan edelleen. Henkilöstöpalveluissa on valmisteltu harmonisointia koskeva suunnitelma siten, että palkat harmonisoidaan vaiheittain.

 

Palkkojen harmonisointiprosessi on laaja kokonaisuus, jonka lähtökohtana työehtosopimuksen mukaan on työtehtävän tehtävänkuvaus ja sen vaativuuden arviointi. Laaditut kuvaukset yhteensovitetaan TVA-arviointityöryhmässä, jossa on sekä työnantajan että työntekijöiden edustus. Työskentely vaatii perusteellista paneutumista ja huolellista suunnittelu- sekä arviointityötä liittyen tehtävänkuviin ja niiden vaativuuteen sekä yhteensovittamisesta syntyviin palkkojen muutoksiin. TVA:n kehittäminen on jatkuva prosessi.

 

Suunnitelman mukaisesti kuntayhtymässä käynnistetään palkkaharmonisoinnin ensimmäinen vaihe vuonna 2019 budjettiin varatun määrärahan puitteissa. Tämän vaiheen aikana saavutetaan vaativuusryhmän sisällä vähintään mainitun ryhmän yleinen palkkataso. Erityisestä perusteesta voidaan harmonisointi toteuttaa korkeammalle tasolle jo ensimmäisessä vaiheessa. Harmonisointiin varattava määräraha tarkennetaan vuosittain budjettivalmistelun yhteydessä.

 

Harmonisoinnin valmistelun yhteydessä työnantaja voi poistaa yksittäiset poikkeavan alhaiset palkat korjaamalla ne työyksikössä noudatettavaan tavanomaiseen tasoon sekä pidättää oikeuden teknisten korjausten tekemiseen.

 

Palvelusuhdepäällikkö Sari Takkinen ja henkilöstöjohtaja Merja Vihanto esittelevät asiaa kokouksessa.

 

Kuntayhtymän johtaja:

 

Hallitus hyväksyy palkkaharmonisoinnin aloittamisen vaiheittainen niin, että ensimmäiset korjaukset tehdään vuoden 2019 aikana. Harmonisoitavista henkilöstöryhmistä neuvotellaan järjestöjen kanssa.

 

Päätös:

Kuntayhtymän johtaja teki kokouksessa uuden päätösesityksen:

 

 

Hallitus merkitsee tietoonsa palkkaharmonisointisuunnitelman luonnoksen. Hallitus toteaa, että palkkaharmonisoinnin valmistelua jatketaan. Valmistelun aikana asiakokonaisuudesta neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen kanssa.

 

 

Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan kokouksessa tekemän uuden päätösesityksen yksimielisesti.

 

 

Merkittiin, että palvelussuhdepäällikkö Sari Takkinen ja henkilöstöjohtaja Merja Vihanto selostivat asiaa. Sari Takkinen poistui kokouksesta klo 15.14.

 

 

 

Hallitus 07.03.2019 § 58

 

Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Merja Vihanto, 044 351 2382.

 

Järjestelyerän jakamiseen ja palkkaharmonisoinnin käynnistämiseen liittyviä neuvotteluja on jatkettu henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteiseen sopimukseen on päästy siitä, että KVTES:n, LS:n ja TS:n sopimusaloihin liittyvä 1.1.2019 alkaen jaettava järjestelyerä käytetään palkkausepäkohtien korjaamiseen. Työnantajan näkemyksen mukaan palkkaharmonisointi on palkkausepäkohtien korjaamista, joten järjestelyvaraerä kohdennetaan palkkaharmonisoinnin ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen.

 

Paikallista järjestelyerää on käytettävissä 1,2 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta, 0,7 % lääkärisopimuksen palkkasummasta ja 0,3 % teknisen sopimuksen palkkasummasta. Yhteensä järjestelyerää varten on talousarvioon varattu 1,3 miljoonaa euroa. Järjestelyerä on laskettu kunkin sopimusalan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Se kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Järjestelyerän loppusummaan tulee sisältää korotusten kokonaiskustannusvaikutus eli tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista aiheutuvien heijastusvaikutusten (ns. automaattisten lisien) korotusten tulee sisältyä jaossa olevaan 1,3 miljoonaan euroon.

 

Palkkaharmonisoinnilla tarkoitetaan uuden organisaation syntyessä siihen siirtyneiden palkkausjärjestelmien yhteensovittamista. Erilaisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat sovitetaan yhteen mahdollisuuksien mukaan uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin. Yhteensovittaminen aloitetaan tehtäväkohtaisista palkoista. Siirtymäajan pituus riippuu palkkaeroista, kustannuksista ja työnantajan taloudellisesta tilasta. Palkkojen yhteensovittamisesta uuteen palkkajärjestelmään on laadittava suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen (KVTES luku II, § 6).

 

Järjestelyerällä käynnistetään siirtosopimuksen edellyttämä palkkaharmonisointi. Työnantajan esityksenä on, että järjestelyerä kohdennetaan TVA:n vaativuusryhmän sisällä vähintään kyseisen ammattiryhmän yleiseen palkkatasoon. Näin järjestelyerän kohdentaminen on mahdollisimman tasapuolista kaikkia ammattiryhmiä kohtaan ja korotukset mahtuvat talousarviossa varattuun järjestelyerään. Neuvottelut palkkojen yhteensovittamisen aikataulusta jatkuvat järjestöjen kanssa.

 

Palvelussuhdepäällikkö Sari Takkinen selostaa asiaa kokouksessa.

 

Kuntayhtymän johtaja:

 

Hallitus merkitsee tiedoksi palkkaharmonisoinnin suunnittelun etenemisen ja päättää, että vuonna 2019 jaossa oleva, palkkaepäkohtien korjaukseen tarkoitettu järjestelyvaraerä käytetään palkkaharmonisoinnin ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen ja jaetaan henkilöstöpalvelujen esittämällä tavalla. Neuvotteluja palkkaharmonisoinnin aikataulusta jatketaan järjestöjen kanssa.

 

Päätös:

Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

 

 

Merkittiin, että palvelussuhdepäällikkö Sari Takkinen selosti asiaa ja poistui sen jälkeen kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 14.45.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa