Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://esshp-internet.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://esshp-internet.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 07.03.2019/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hallitus

§ 57

07.03.2019

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta

 

153/05.23.00/2019

 

Hallitus 07.03.2019 § 57

 

Asian valmistelijat sote-koordinaattori Niina Kaukonen, 044 794 4003 ja johtava sosiaalityöntekijä Antti Mäkelä, 040 359 6734.

 

 

Sote-palvelujen valvonta on lähtökohtaisesti suunnitelmallista omavalvontaa (proaktiivista) sekä jälkikäteisvalvontaa (reaktiivista). Kunnalla eli nyt Essotella on ensisijainen valvontavelvoite sekä palveluyksikön sijaintikuntana että palveluja ostavana kuntana. Palveluja ostava kunta on velvollinen varmistumaan ostamisensa palvelujen laadusta ja että asiakkaiden asema ja oikeudet turvataan lain edellyttämällä tavalla ja palveluntuottajat toimivat sopimuksen mukaisesti.

 

Kuntayhtymässä tehdään vuosittain valvontasuunnitelma, jossa määritellään valvonnan kohteet. Valvontavastuussa olevat viranhaltijat on määritelty valvontamatriisiin. Pääsääntöisesti valvontatyötä tehdään virkatöiden ohella, mutta vanhusten palveluissa on kohdennettu kaksi kokoaikaista valvontaa toteuttavaa ammattilaista varmistamaan laajan valvontavastuun kokonaisuutta. Jälkikäteisvalvonta perustuu epäkohtailmoituksiin, muistutuksiin sekä omavalvontasuunnitelmissa havaittuihin puutteisiin. Valvontaan liittyvä muistutus- ja asiakaspalautemenettely on ohjeistettu ja valvontakäynneistä laadittu valvontaraportti koostetaan vuosittain valvontatyön kehittämistä varten.

 

Valvontatyö kohdistuu sekä omaan että ostopalvelutoimintaan. Valvontakäynnit voivat olla ennalta ilmoitettuja tai yllätyskäyntejä, jotka päätetään tilannesidonnaisesti. Kaikista valvontakäynneistä tehdään tarkastuskertomukset, joista kopio lähtee aluehallintovirastoon lain edellyttämällä tavalla. Vakavista epäkohdista ilmoitetaan aina ja viipymättä aluehallintovirastoon.

 

Sosiaalihuoltolaissa omavalvonta säädettiin otettavaksi käyttöön kaikissa sosiaalihuollon palveluissa 1.4.2015 alkaen. Valvira on antanut määräyksen myös toimintayksilöille omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa varten vuonna 2015.

 

Toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa asiakkaalle tuotetaan sosiaalihuollon palveluja tätä tarkoitusta varten varustetuissa tiloissa tai asiakkaan kotona. Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti.

 

Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskienhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti.

 

Omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä mm. www-sivuilla ja palvelutuotantoyksiköissä (omat ja ostopalveluista omavalvontasuunnitelmat ilmoituksen- ja luvanvaraisilta palveluntuottajilta ja sosiaalipalveluyrittäjiltä). Valvontavastuussa oleva viranhaltija käy läpi omavalvontasuunnitelmat, mitkä toimivat valvonnan työvälineenä. Kaikki omavalvontasuunnitelmat löytyvät kuntayhtymän www-sivuilta ja yksiköstä. Suunnitelmat ovat nähtävillä ilman erillistä pyyntöä kuten Valviran määräykset edellyttävät.

 

Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin terveydenhuoltolain perusteella (§ 8). Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Kunnan perusterveydenhuollon on vastattava potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta, jollei siitä muutoin erikseen sovita. Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Terveydenhuoltolain mukaisen laadunhallinta- ja turvallisuussuunnitelman on käsitellyt kuntayhtymän johtoryhmä 22.8.2017, § 172 ja kuntayhtymän johtaja hyväksynyt 4.9.2017.

 

Laki asiakkaan asemasta ja oikeudesta velvoittaa, että asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää palvelua (Shal 812/2000). Tätä vaadetta on vahvistettu sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § mukaisesti sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudella.

 

Sosiaalipalvelujen henkilökunta on velvoitettu ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

 

Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua asiasta on ilmoitettava aluehallintovirastolle (§ 49). Aluehallintovirasto tai Valvira voivat antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. Ohje ja ilmoituslomake ovat liitetty osaksi omavalvontasuunnitelmia. Esimies vastaa siitä, että jokainen työntekijä tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä.

Sosiaalihuoltolain mukaiseen ilmoitusmenettelyyn on koulutettu niin Essoten omat ammattilaiset kuin yksityiset toimijat. Aiheesta annettu koulutus on videoitu, joten tallennetta voidaan hyödyntää perehdytettäessä esimerkiksi uusia työntekijöitä. Sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia tuli vuonna 2018 neljä.

Vanhus- ja perhepalveluissa on käytössä HUOLI -ohjelmat. HUOLI-ohjelmien tarkoituksena on löytää mm. niitä kuntalaisia, jotka eivät ole vielä palvelujen piirissä, mutta tarvitsevat apua, tai läheinen ei tiedä, mihin ilmoittaa huolensa toisesta ihmisestä. Yhteydenottoja tulee omaisilta, läheisiltä, naapureilta ja esim. isännöitsijöiltä. Yhteydenotot ovat koskeneet huolta asiakkaan toimintakyvyn heikkenemisestä sekä päihteiden käytöstä. Lisäksi huoli-ilmoituksia tulee asumiseen liittyen tai asiakkaan huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Asumiseen liittyvät ilmoitukset liittyvät asunnon siisteyteen, kun asiakkaat eivät itse kykene huolehtimaan omasta asunnostaan. HUOLI-ilmoitukset käsitellään aina viivytyksettä.

 

Osa laadunhallinnan vaatimuksista määritetään laissa. Muuan muassa Vanhuspalvelulain § 6 velvoittaa sosiaalihuollon palvelujen järjestäjän systemaattista kyselyä palvelun riittävyydestä ja laadusta henkilökunnalta, asiakkailta ja omaisilta. Kyselyyn on ollut mahdollista vastata sähköisesti www-sivujen kautta toukokuusta 2018 alkaen. Lisäksi tehdään kohdennettu kokemuskysely asiakkaille, omaisille ja henkilökunnalle joka toinen vuosi. Edellinen on tehty loppuvuodesta 2017 ja toteutetaan seuraavaksi syksyllä 2019. Kyselyjen toteuttamisessa on saatu apua opiskelijoilta, jotta mahdollisemman monelta asiakkaalta ja omaiselta saadaan tietoja palvelun laadusta ja riittävyydestä. Kyselyn tulosten pohjalta laaditaan toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan. Työntekijöiden kysely on toteutettu Mitä kuuluu -kyselynä vuonna 2019. Esimiehet laativat kyselyn pohjalta toimenpiteet, joiden toteuttamista seurataan.

THL toteuttaa Vanhuspalvelujen tila -tutkimusta ja sen tarkoituksena on tutkia Vuonna 2013 voimaan tulleen Vanhuspalvelulain vaikutusta ikäihmisten palveluihin, vanhuspalvelujen tilaa ja miten vanhuspalvelulakia noudatetaan. Seurantatutkimus tekee muutoksen suunnan ja etenemisen näkyväksi. Vuosien 2013 ja 2014 kyselyt saivat jatkoa vuonna 2016 ja 2018, kun tutkimus jatkui osana Sosiaali- ja terveysministeriön "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)" -kärkihanketta. Viimeinen seurantatutkimus on tehty toukokuussa 2018 ja tulokset ovat luettavissa osoitteessa https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/toimivat-vanhuspalvelut/vanhuspalvelujen-tila.

Kuntayhtymässä on käytössä HaiPro, mikä on potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro järjestelmä perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat ilmoittaa HaiPro-järjestelmään potilaan hoidossa havaitsemiaan vaaratapahtumia. Vaaratapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa potilaan turvallisuus vaarantuu hoidon aikana. Jos tilanne huomataan ennen kuin haittaa aiheutuu, puhutaan läheltä piti -tilanteesta. HaiPro-järjestelmään raportoidaan potilaalle sekä haittaa aiheuttaneet että läheltä piti -tilanteet.

 

Palautetta voi antaa palveluista, verkkosivuista tai toimipisteistä mm. Sote-palautteen kautta osoitteessa https://www.essote.fi/palautteen-anto/. Palautteen voi antaa nimettömänä. Palveluihin ja hoitoon liittyvät tiedustelut sekä yksityiskohtaiset palautteet osoitetaan suoraan asianomaiselle yksikölle joko kirjallisesti tai puhelimitse. Palveluihin ja hoitoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä myös sosiaali- ja potilasasiamieheen. Tietosuojakysymyksissä neuvoo tietosuojavastaava. Kaikki palautteet käsitellään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet. Toteuttamista seuraa yksikön vastuuhenkilö.

 

Kuntayhtymässä on aloitettu myös tekstiviestillä tapahtuva asiakastyytyväisyyden seuranta. Kyselyn tarkoituksena on vahvistaa ymmärrystä asiakkaan palvelukokemuksesta. Kysely liittyy aina välittömästi asiakkaan palvelukäyntiin. Asiakastyytyväisyyden mittaamista on tarkoitus laajentaa koskemaan laaja-alaisesti koko palvelutuotantoa.

 

Kuntayhtymän johtaja:

 

Hallitus merkitsee tiedoksi sote-palvelujen valvontatyön.

 

Päätös:

Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

 

 

Merkittiin, että sote-koordinaattori Niina Kaukonen selosti asiaa ja poistui sen jälkeen kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 16.18.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa